ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ร่วมหารือนำระบบดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภาครัฐคลอบคลุมในทุกมิติ

          นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้การต้อนรับ พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา พร้อมคณะฯ เนื่องในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องประชุม MDES ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดยที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยน เรื่องการใช้ระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ให้คลอบคลุมในทุกมิติ ทั้งมิติของบุคลากรผู้มีความสามารถในการใช้งานข้อมูลสารสนเทศแบบรวมศูนย์ ระบบที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ บน Digital Platform เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลและให้คำปรึกษาจากหน่วยงานภาครัฐ ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้หลากหลายช่องทาง เช่น ยกระดับโครงการ GCC 1111 รวมถึงการให้บริการระบบคลาวน์กลางภาครัฐ (GDCC) ที่มีมาตรฐานปลอดภัย เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล เป็นต้น