ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที

โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศด้วยมาตรฐานในระดับสากล IT Cyber Security Certification Program

          โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการสร้างความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในความมั่นคงปลอดภัยของระบบ การระบุความเสี่ยง การลดความเสี่ยง ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ การดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการควบคุมความปลอดภัยในการรักษาความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศได้อย่างสัมฤทธิ์ผลในด้านการรักษาความลับ การรักษาความถูกต้องครบถ้วนและการรักษาความพร้อมใช้ของข้อมูลระบบสารสนเทศ เพื่อให้สามารถจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายองค์กร ระเบียบข้อบังคับของอุตสาหกรรมและกฎหมาย รวมถึงการเรียนรู้การตรวจหาการโจมตีเพื่อจัดทำเป็นรายงานเชิงอาชญากรรมได้และเพื่อป้องกันการโจมตีในอนาคต โดยทักษะที่ได้รับจะจัดอยู่ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ให้มีปริมาณมากขึ้นในตลาดแรงงานและความเท่าทันกับยุคเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป
          โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศด้วยมาตรฐานในระดับสากล IT Cyber Security Certification Program
          โดยสมัครได้ที่ http://www.cybersecurity-cert.com/?fbclid=IwAR2yzw8Vb1EopQXpbXrUlLj4euFBEU1VhA8jgFPABtf8KY5DiVz1I6m-glw