ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดงานและปาฐกถาในงาน “The 1st Conference on Open Innovation Environment for SMART LIFE: 2018”

          ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงานการสัมมนาและปาฐกถาในงาน "The 1st Conference on Open Innovation Environment for SMART LIFE : 2018" พร้อมมอบรางวัลข้าราชการยุคใหม่ : โครงการดีเด่นและบทความดีเด่น โดยมีนายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเวทีเสวนา และนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวรายงานการจัดงาน ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรม ความรู้และวิศวกรรมภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการศึกษาและวิเคราะห์ แนวทางการจัดทำมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล มีวัตถุประสงค์ให้มีการจัดทำแผนทิศทางการดำเนินงาน และแผนปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำและใช้มาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ศึกษากลไกการกำกับดูแล รวบรวม การใช้มาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลฯ ได้มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ ซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล