ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ARIT สานต่อการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ชวนคุณครูทั่วประเทศ เข้าอบรมทักษะการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อเตรียมพร้อมในยุคดิจิทัล 4.0

          บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในฐานะหน่วยพัฒนาครู เล็งเห็นถึงหัวใจสำคัญของการพัฒนาสังคมไทย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของกระแสโลก และการเตรียมพร้อมต่อการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล 4.0 จึงได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะด้านดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ในระดับมาตรฐานสากล โดยในปี 2560 ที่ผ่านมาโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 60 มีคุณครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ให้ความสนใจลงทะเบียนรับการอบรมเป็นอย่างมาก โดยมีจำนวน 1,656 คน และคุณครูสามารถต่อยอดความรู้ด้านดิจิทัลให้กับนักเรียนได้อย่างประสบความสำเร็จ
จากความสำเร็จในปีที่ผ่านมา ทางบริษัท เออาร์ไอที จำกัด (รหัสหน่วยพัฒนา 0105542039820)
          ขอสานต่อโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรปี 61 เป็นครั้งที่ 2 โดยการคัดสรรหลักสูตรคุณภาพ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 หลักสูตร ให้กับคุณครูทั่วประเทศได้นำความรู้ไปต่อยอดให้กับนักเรียน ดังนี้
          1. หลักสูตร ผลิตสื่อเออาร์ ด้วยโมชั่นและอินโฟฯ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ (รหัส 614102012)
          2. หลักสูตร มูเดิลกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 (รหัส 614102013)
          3. หลักสูตร ประกาศนียบัตรการรู้ดิจิทัลในระดับมาตรฐานสากล (รหัส 614101025)
          สำหรับคุณครูที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ได้ที่ http://training.obec.go.th หรือศึกษาข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.aritobec.com และ Facebook : https://www.facebook.com/aritobec หรือโทร 02-6826350