ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ได้จัดแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดประชุมนานาชาติครั้งที่ 38 ภายใต้หัวข้อการประชุม “Digital Literacy in English Language Learning and Teaching”

          เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดประชุมนานาชาติครั้งที่ 38 ภายใต้หัวข้อการประชุม "Digital Literacy in English Language Learning and Teaching" เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ระหว่างครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกระดับ ณ กองฝึกอบรมภาษาและบุคลากรการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
          โดยในปีนี้มุ่งเน้นที่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการศึกษา เป็นพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองและสังคมอย่างยั่งยืน ทางสมาคมฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ โรงแรม The Empress จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2561
          ดร.ปนีตา นิตยาพร นายกสมาคมฯ ประธานเปิดการแถลงข่าวกล่าวว่า ความผันผวน การเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการแข่งขันที่ปรากฏในสังคมโลกปัจจุบัน ทำให้ทุกภาคส่วนต้องมีการปรับกลยุทธ์และแนวปฏิบัติ เพื่อทำให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคง เช่นเดียวกันกับภาคการศึกษาที่จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวนโยบายให้สอดคล้องกับกระแสของโลก โดยไม่ขัดแย้งกับบริบทของตนเอง และเมื่อภาษาอังกฤษกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งยวดประการหนึ่ง ในอันที่จะสร้างบุคลากรของประเทศให้มีศักยภาพที่ทัดเทียมกับประชาคมโลกและเท่าทันกับการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ครูผู้สอนภาษาอังกฤษเองจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทและเสริมสร้างศักยภาพของตน เพื่อนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลสูงสุด