ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที

กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดเวที ชวนหน่วยงานในสังกัดระดมไอเดียสร้างหลักสูตร อสด. เตรียมพร้อมจัดอบรมแกนนำระดับอำเภอปลายปีนี้

กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดเวทีระดมความคิดเห็น ชวนหน่วยงานในสังกัดร่วมจัดทำสมรรถนะพื้นฐานเพื่อสร้างหลักสูตรพัฒนาแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) เพื่อเป็นผู้แทนกระทรวงดิจิทัลฯ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านดิจิทัลแก่ประชาชน    

นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุม “ระดมความคิดเห็นการจัดทำสมรรถนะพื้นฐานเพื่อพัฒนาแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)” เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ บมจ.ทีโอที ว่า กระทรวงดิจิทัลฯ ได้จัดทำโครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ขึ้นในปีงบประมาณ 2563    

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแกนนำเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัลระดับอำเภอ จำนวน 880 คน ซึ่งจะเป็นผู้แทนกระทรวงดิจิทัลฯ ขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจที่สำคัญของกระทรวงดิจิทัลฯ และหน่วยงานในสังกัด รวมถึงส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชนในพื้นที่    

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เพิ่มเติมว่า การพัฒนาให้แกนนำ อสด. มีความรู้และสามารถตอบสนองความต้องการด้านดิจิทัลของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรอบด้านนั้น จำเป็นต้องมีหลักสูตรที่ครอบคลุม จึงเชิญหน่วยงานในสังกัด ร่วมประชุมระดมความเห็น เพื่อรวบรวมภารกิจสำคัญ องค์ความรู้ และช่องทางเข้าถึงข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน    

พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน อสด. ที่จะเป็นสื่อกลางรวบรวมความรู้และฐานข้อมูลสำคัญจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด เพื่อเป็นเครื่องมือของ อสด. ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านดิจิทัล อีกด้วย โดยกระทรวงดิจิทัลฯ จะนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาเป็นหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดิจิทัล” เพื่อนำไปใช้อบรมเสริมสร้างสมรรถนะให้แกนนำ อสด. ระดับอำเภอ ปลายปีนี้