ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที

“ดีอีเอส” หารือ นำแพลตฟอร์ม ไทยชนะ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละหน่วยงานภาครัฐ ยึดหลักการจัดการข้อมูลตามธรรมาภิบาลภาครัฐและไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการบูรณาการแอปพลิเคชั่น ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม  อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ถ.พิษณุโลก  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563

โดยกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวย้ำถึงแนวทางการจัดทำ Application เพื่อให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เพื่อป้องกันภัยโควิด-19  ว่า ควรดำเนินการตามมาตรฐานการจัดการข้อมูล ให้เป็นตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล รวมทั้งขั้นตอนในการจัดเก็บต้องไม่เป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2552   ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆ สามารถนำแพลตฟอร์ม ไทยชนะ ไปปรับ่ใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะงานของแต่ละหน่วยงานได้