ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

ภาพข่าว: โรงพยาบาลลานนา อบรมการจัดการความเสี่ยงและวางแผนการดำเนินงาน

          โรงพยาบาลลานนา ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน เรื่อง "การจัดการความเสี่ยงและวางแผนการดำเนินงาน" โดยมีอาจารย์กฤษฎา ธานีรัตน์ จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่หัวหน้าแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในงานของตนเองภายในแผนก และการวางแผนการดำเนินงานที่ดี เพื่อประสิทธิผลในการทำงานบริการ และการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม อาคาร C โรงพยาบาลลานนา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562