ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

ภาพข่าว: โรงพยาบาลลานนา บันทึกข้อตกลง MOU ร่วมมือทางวิชาการฯ กับวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

          วันที่ 22 ตุลาคม 2562 : วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา โดย นายสมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ และ นายฉลวย พันธ์ทอง ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารโรงพยาบาลลานนา คุณจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด เซ็นสัญญาความร่วมมือ MOU ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะ ประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการที่เข้าร่วม เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ณ อาคารทิพย์กิติกร ห้องประชุม ชั้น 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ซึ่งโรงพยาบาลลานนา และวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ มีความสัมพันธ์อันดี ในการส่งนักศึกษาฝึกงานมาเรียนรู้ และฝึกประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลลานนามาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องทุกปี