ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน โสต ศอ นาสิกโรงพยาบาลราชราชวิถี เปิดรับสมัคร ครอบครัวที่มีบุตรหลาน ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินอายุต่ำกว่า 3 ปี เข้าร่วม โครงการหนูอยากได้ยินเสียงแม่ รุ่นที่ 7

          ในประเทศไทยเด็กที่เกิดใหม่ราว 700-2,100 คน เกิดมาพร้อมกับความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้าว่าเด็กเหล่านี้อาจแทบจะไม่ได้ยินเสียงของตนเอง และเสียงแรกของแม่ หากไม่ได้รับการรักษาทางการแพทย์ หรือใช้อุปกรณ์ช่วยการได้ยินที่เหมาะสม เด็กอาจจะไม่สามารถพูดสื่อสารได้ อาจทำให้ขาดโอกาสในการศึกษา การทำงาน และการใช้ชีวิตร่วมในสังคม อย่างเท่าเทียมกับผู้อื่น
          การให้โอกาสแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับรุนแรงให้สามารถได้ยิน ได้รับการศึกษา มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในสังคม เป็นเป้าหมาย ของ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงได้จัดโครงการ "หนูอยากได้ยินเสียงแม่" ขึ้นเพื่อช่วยเหลือ เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับรุนแรงให้เข้าถึงอุปกรณ์การได้ยินและเทคโนโลยีการได้ยิน มาอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 7 แล้ว
          วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้ปกครองเด็กที่มีบกพร่องทางการได้ยิน เกี่ยวกับความสำคัญของการได้ยิน ผลกระทบและ แนวทางช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มรู้ว่าลูกมีความบกพร่องทางการได้ยินจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาชีพ นักแก้ไขการได้ยิน นักแก้ไขการพูด ครูการศึกษาพิเศษ และผู้ปกครองเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม และให้โอกาสเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายได้รับประโยชน์จากการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม ให้ได้เข้าถึงการผ่าตัด หรือได้รับอุปกรณ์การได้ยินที่เหมาะสม
          สำหรับ คุณสมบัติของผู้มีความประสงค์จะขอความอนุเคราะห์
          1. เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในระดับรุนแรงถึงรุนแรงมาก อายุไม่เกิน 3 ปี 
          2. ผู้ปกครองลงทะเบียนด้วยตนเองในงาน
          3. มีความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์
          โครงการหนูอยากได้ยินเสียงแม่ รุ่นที่ 7 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามเพิ่มเติม พร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี ได้ที่ โทร. 081-104-3030 ไลน์ ไอดี @ihearmom