ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

วว.จับมือ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) วิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

          นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกรรมการบริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการศึกษาวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ระบุ วว. พร้อมใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนากระบวนการสกัดสารสำคัญในกัญชา ได้แก่ THC (Tetrahydrocannabinol) และ CBD (Cannabidiol) ความบริสุทธิ์สูงในระดับห้องปฏิบัติการและระดับอุตสาหกรรม (Pilot scale) รวมถึงพัฒนาวิธีวิเคราะห์ สำหรับการควบคุมคุณภาพ และประกันคุณภาพ เพื่อสามารถออกเอกสาร Certificate of Analysis (COA) ของสารสกัดกัญชา ตามข้อกำหนดของ อย. ของประเทศเป้าหมาย
          ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ชี้แจงว่า สำหรับความร่วมมือระหว่าง วว. และบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพีฯ ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการศึกษาวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยความร่วมมือมีกรอบระยะเวลา 3 ปี ขอบข่ายความร่วมมือของการลงนามในครั้งนี้ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบกัญชา และ วว. จะทำการศึกษาวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการสกัดสารออกฤทธิ์โดยวิธีต่างๆ และการแยกสารบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์ทางยา (Active pharmaceutical ingredients, API) จากกัญชาในระดับห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้หากการดำเนินการในขั้นตอนใดที่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะแต่ละฝ่ายจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นอย่างครบถ้วนถูกต้องแล้วเท่านั้น รวมถึงทั้งสองให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการวิจัย ประเมินผล และการขยายผลของงานวิจัย
          " ...จากการที่ วว. โดยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสกัดสารสำคัญจากพืชและสมุนไพร มาเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี วว.เชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของบุคลากรและความพร้อมของห้องปฏิบัติการฯ โดย วว. มีเครื่องมือชนิดใหม่ที่ใช้ในการสกัดกัญชา ที่ให้ปริมาณสารออกฤทธิ์สูง และทาง FDA ของประเทศสหรัฐอเมริกา อนุญาตให้ใช้เครื่องมือดังกล่าวในการสกัดกัญชาได้ จึงทำให้ วว. สามารถพัฒนากระบวนการสกัดกัญชาเพื่อใช้เป็นสารออกฤทธิ์ผลิตภัณฑ์ทางยา (API) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารสำคัญ ได้แก่ THC (Tetrahydrocannabinol) และ CBD (Cannabidiol) ความบริสุทธิ์สูงในระดับห้องปฏิบัติการ และระดับอุตสาหกรรม
          นอกจากนี้ วว. พัฒนาวิธีวิเคราะห์ สำหรับการควบคุมคุณภาพ และประกันคุณภาพสารสกัด และออกเอกสาร COA ของสารสกัดกัญชา ตามข้อกำหนดของ อย. ของประเทศเป้าหมาย โดยมีเป้าหมายส่งออกสารสกัดฯ ที่มีความบริสุทธิ์สูง ไปยังบริษัทยาต่างประเทศ ขณะนี้ทั้งสองหน่วยงานฯ จะร่วมกันขออนุญาตผลิต นำเข้า หรือการสางออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านการแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์หรือเภสัชกรรม กับสำนักงานคณะtกรรมการอาหารและยา (อย.) ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ คาดว่าจะได้ใบอนุญาต เพื่อการวิจัยพัฒนา ภายในสิ้นปีนี้ 2562 ..." ผู้ว่าการ วว.กล่าวเพิ่มเติม
          นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกรรมการบริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีประสบการณ์กว่า 40 ปี ในการดำเนินธุรกิจในการเป็นผู้ผลิตยาแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพรแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาตรฐาน โดยมีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP pic/s และมาตรฐาน ISO 9001 : 2005 ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับ วว.นั้น พร้อมต่อยอดกระบวนการสกัด และการทำบริสุทธิ์ของสารออกฤทธิ์ทางยา (API) ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก วว.สู่ระดับอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนากระบวนการสกัด ให้สามารถขยายเข้าสู่ระดับอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการ สารสกัดความบริสุทธิ์สูงจากต่างประเทศได้