ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

สมุทรปราการ สนับสนุนสมุนไพรไทย สู่สากล จัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 11

          สมุทรปราการ สนับสนุนสมุนไพรไทย สู่สากล จัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 11
          วันที่ 7-11 ก.พ.62 ที่ ห้างสรรพสินค้า เมกะบางนา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับเครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันออก และกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ร่วมจัดมหกรรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว 10 ปี โดยปีนี้ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ภายใต้หัวข้อ "24ธาราอารยะแห่งภูมิปัญญา เลิศล้ำคุณค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ก้าวไกลสู่สากล": Local to Global
          นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11 ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งนี้ จัดงานฯ ภายใต้แนวคิด "๒๔ ธาราอารยะแห่งภูมิปัญญา เลิศล้ำคุณค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ก้าวไกลสู่สากล: Local to Global" ซึ่งกำหนดจัดงาน ในระหว่างวันที่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณลานน้ำพุ ห้างสรรพสินค้าเมกาบางนา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างเวลา 11.00 - 20.00 น. และในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
          จังหวัดสมุทรปราการ มีความพร้อมในการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย ภาคกลางและภาคตะวันออก ปีที่ 11 ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก โดยจังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดในเขตปริมณฑล เป็นเขตอุตสาหกรรม มีเส้นทางการคมนาคม ที่สามารถเดินทางไปสู่ภูมิภาคต่างๆได้สะดวก และมีสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดงานฯ โดยที่ผู้สนใจสามารถ เข้าร่วมงานได้อย่างสะดวก การจัดงานฯในครั้งนี้ จังหวัดสมุทรปราการได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการดำเนินการจัดงานฯดังกล่าว ภายใต้การสนับสนุนและความร่วมมือจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายจังหวัดภาคกลาง และภาคตะวันออก เครือข่ายภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดสมุทรปราการ การจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและนวัตกรรม ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดและชุมชนต่างๆ รวมทั้งตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล ซึ่งนอกจากท่านที่มาร่วมงานฯจะได้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ยังสามารถจับจ่ายซื้อหาผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ที่นำมาจำหน่ายอย่างมากมายและร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ที่กำหนดไว้
          จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้สนใจทั้งในจังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร จังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งจังหวัดในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าร่วมงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11 ภาคกลางและภาคตะวันออกในครั้งนี้
          นพ.สรรพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า รูปแบบการจัดงานในปีนี้ จะเน้นการนำเสนอกรอบแนวคิดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสมุนไพรไทย ให้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติรู้จัก เชื่อมั่น และชอบใช้สมุนไพรไทย ที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น เป็นมรดกทางการแพทย์ที่จะนำสู่การประกาศเป็นมรดกของมนุษยชาติของยูเนสโก รูปแบบการให้บริการ การส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย หรือแผนไทย First ที่ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรไทยคุณภาพและผลิตภัณฑ์ชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย
          ทั้งนี้การจัดงานในครั้งนี้จึงเน้นการสนับสนุนและส่งเสริมทั้งด้านองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจจะสามารถต่อยอดในการประกอบธุรกิจ รวมถึงมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านของภาคกลางและภาคตะวันออกที่มีการนำนวัตกรรมด้านต่าง ๆ มาส่งเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการเป็นตัวอย่างให้กับผู้ที่มาชมงานในครั้งนี้ด้วย
          นายพรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย ภาคกลางและภาคตะวันออก ปีที่ 11 ครั้งนี้ จัดภายใต้ชื่อ "๒๔ ธาราอารยะแห่งภูมิปัญญา เลิศล้ำคุณค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ก้าวไกลสู่สากล : Local to Global" ได้แนวความคิดมาจากการดำเนินงานด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านของชาวบ้านในภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งเปรียบได้กับสายน้ำแต่ละสายที่ไหลหล่อเลี้ยงใน ภาคกลางและภาคตะวันออก หล่อเลี้ยงทุกสรรพสิ่งดูแลสรรพชีวิตให้อยู่รอด เฉกเช่นเดียวกับการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านที่ดูแลให้ผู้คนทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกอยู่รอดได้ถึงทุกวันนี้ จากการรวมตัวด้านของของแต่ละจังหวัดเข้าด้วยกัน จึงเสมือนการหลอมรวม ให้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เปรียบดังสายน้ำที่ไม่มีวันแห้งเหือด
          ดังนั้น การที่จะพลิกฟื้นให้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ต้องอาศัยการพัฒนาสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์และภูมิปัญญาในตัวเอง โดยค้นหาและสร้างความโดดเด่นของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย รวมถึงสมุนไพรไทย ซึ่งมีอยู่มากมายในประเทศไทยของเรา ผ่านกระบวนการบ่มเพาะด้วยงานวิจัยหรือการนำนวัตกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการสร้างคุณค่า และส่งเสริมและพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยให้ก้าวไกลสู่สากล
          การจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย ภาคกลางและภาคตะวันออกปีที่ 11 กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณลานน้ำพุ ห้างสรรพสินค้าเมกาบางนา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างเวลา 11.00-20.00 น. โดยมีกิจกรรมที่สำคัญภายในงานฯ ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ดังนี้
          1. การแสดงผลงานทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยาก 24 จังหวัด อาทิเช่น เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน หมอพื้นบ้าน นักวิชาการ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยทางสมุนไพรที่มีชื่อเสียง
          2. การให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย อาทิเช่น สมุนไพรเหงือกปลาหมออายุวัฒนะ, ปลอดภัยไร้โรคด้วยมะกรูด, ยาพอกเข่าจากเมล็ดลำไย เบญจนาวาพิชิตผดผื่นคัน, นวัตกรรมจากระบบบริการ เช่น นวัตกรรมอโยธยา แผ่นมาส์กเย็นสมุนไพร, ลูกประคบจากผ้าขาวม้า ,ผ่อนคลาย หายปวด ณ'ครยก และยังมีตำรับยาหายาก เช่น สืบสานตำราโอสถพระนารายณ์ ,ตำรับยากวน พระอานนท์
          3. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย
          4. การประกวดผลิตภัณฑ์อาหารพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ คือ "ปลาสลิด" ซึ่งเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อและมีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรปราการ นำมาทำเป็นยำสมุนไพรให้ได้ลองชิม
          5. การแสดงของดาราและศิลปินนักร้อง อาทิเช่น สุนารี ราชสีมา, ลำตัดแม่ศรีนวล และดารานักแสดงอื่นๆอีกมากมาย ทุกวัน
          6. การเล่นเกมแจกของรางวัลผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานของจังหวัดต่างๆ และผู้ประกอบการที่มาร่วมงาน
          จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียงหรือผู้ที่สนใจในเรื่องการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และสมุนไพรไทย ร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท์ 0 23895980 ต่อ 109 หรือติดตามรายละเอียดต่าง ๆ ได้จากสื่อประชาสัมพันธ์