ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

ประกันสังคมเพิ่มความคุ้มครองมาตรา 40 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานนอกระบบ

          ปัจจุบันสถานการณ์แรงงานนอกระบบยังคงประสบปัญหาความเสี่ยงทั้งในแง่ของการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและความมั่นคงทางรายได้ สำนักงานประกันสังคมจึงได้เร่งผลักดันให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงหลักประกันสังคมมากขึ้น โดยปรับปรุงเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจแรงงานนอกระบบให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเพิ่มมากขึ้น เดิมประกันสังคมมาตรา 40 มี 2 ทางเลือก คือทางเลือกที 1 และทางเลือกที่ 2 ซึ่งขณะนี้สำนักงานประกันสังคมกำลังเสนอที่จะเพิ่มสิทธิประโยชน์ 2 ทางเลือกเดิม โดยจะมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์แต่ไม่เพิ่มเงินสมทบ และนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมจะเพิ่มทางเลือกใหม่ (ทางเลือกที่3) ให้กับผู้ประกันตนอีกหนึ่งทางเลือก สรุปง่ายๆ ดังนี้
          ทางเลือกที่ 1 เพิ่มสิทธิประโยชน์ ไม่เพิ่มเงินสมทบ อัตราการนำส่งเงินสมทบ จ่ายเงินสมทบ 100 บาท (ผู้ประกันตนจ่าย 70บาท/เดือน รัฐบาลร่วมสมทบ 30 บาท/เดือน) สิทธิที่ได้รับมี กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย โดยสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเพิ่ม คือเงินทดแทนกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย กรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นวันละ 300 บาท กรณีไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัว ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท รอบระยะเวลานอนและไม่นอน ไม่เกิน 30 วันต่อปี สำหรับกรณีไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่แพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวไม่ถึง 3 วัน ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ครั้งละ 50 บาท ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง และให้เงินสงเคราะห์กรณีตายเพิ่มอีก 3,000 บาท ถ้าหากส่งเงินครบ 60 เดือน
          ทางเลือกที่ 2 เพิ่มสิทธิประโยชน์ ไม่เพิ่มเงินสมทบ อัตราการนำส่งเงินสมทบ จ่ายเงินสมทบ 150 บาท (ผู้ประกันตนจ่าย 100/เดือน รัฐบาลร่วมสมทบ 50 บาท/เดือน) สิทธิที่ได้รับมีกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีชราภาพ (เงินบำเหน็จ) ส่วนสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเพิ่มคือ เงินทดแทนการขาดรายได้ และเงินสงเคราะห์กรณีตายเช่นเดียวกันกับทางเลือกที่ 1 แต่จะมีเงินออมเดือนละ 50 บาทหากมีการนำส่งเงินสมทบ
          ทางเลือกที่ 3 เพิ่มทางเลือกใหม่ เพิ่มความคุ้มครองและเพิ่มเงินสมทบ โดยผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 บาทรัฐบาลร่วมสมทบ 150 บาท สิทธิที่ได้รับมีกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีชราภาพและกรณีสงเคราะห์บุตร เพิ่มเงินทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเป็นวันละ 300 บาท กรณีไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัว ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท (สำหรับทางเลือกใหม่ กรณีนอนพักรักษาตัวกับไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้รวมกันไม่เกิน 90 วันต่อปี) เพิ่มเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพเป็นตลอดชีวิต เพิ่มค่าทำศพเป็น 40,000 บาท เพิ่มเงินบำเหน็จชราภาพเป็นเดือนละ 150 บาท ส่งเงินครบ 180 เดือน ให้เงินเพิ่มอีก 10,000 บาท เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร คนละ 200 บาท คราวละไม่เกิน 2 คน บุตรแรกเกิดแต่ไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์
          การเพิ่มทางเลือกใหม่ดังกล่าวอยู่ระหว่างนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและนำร่างกฎหมายขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าคงได้ทราบข่าวดีจากสำนักงานประกันสังคมเร็วๆ นี้