ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพาณิชย์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพ จัดประชุมนานาชาติสุขภาพต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ตอกย้ำศักยภาพและการเป็น Health Hub ของภูมิภาค และรองรับการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว เน้น “Healthy Long-stay”

          นางดวงสมร ไชยรัตน์ นายกสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมบริการสุขภาพนานาชาติเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 (The 9th Chiang Mai International Health Conference 2016) ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ในห้วงเวลาเดียวกับการจัดงาน Lanna Expo โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการตลาด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ของธุรกิจบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และส่งเสริมความเข้มแข็งเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าธุรกิจบริการสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดแนวความคิดหลักให้เชียงใหม่ในการดูแลผู้พำนักระยะยาว "Healthy Long-stay"
          โดยที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีธุรกิจบริการสุขภาพและผู้ประกอบธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ ซึ่งได้แก่การบริการทางการแพทย์ ทันตกรรม สปา นวดแผนไทย สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ปีละหลายพันล้านบาท จังหวัดเชียงใหม่จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน การผลิต การให้บริการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับธุรกิจบริการสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่ และได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความมั่นคงทางการตลาด และเพิ่มมูลค่าการค้าธุรกิจบริการสุภาพจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความมั่นคงทางการตลาดและเพิ่มมูลค่าการค้าธุรกิจบริการสุภาพจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้การส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม
          โดยในปีนี้ได้กำหนดจะ โดยจะมีการบรรยายในหลายหัวข้อ โดยวิทยากรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อาทิ "ความต้องการของผู้พำนักระยะยาวในเชียงใหม่" โดยเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย รวมถึงการบรรยาย และ Work Shop ในหัวข้อที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ การแพทย์แผนปัจจุบัน/ ทันตกรรม/ นวดแผนไทย/ สปา/ การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก/ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น
          นอกจากการประชุมแล้ว ยังจะมีการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพ พร้อมการสาธิตและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2559 จากหน่วยงานและสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ชมรมโรงพยาบาลเอกชนเชียงใหม่ / ชมรมทันตแพทย์เชียงใหม่ / สมาคมนวดแผนไทย / ชมรมโรงเรียนนวดเอกชนเชียงใหม่ / สมาคมไทยล้านนาสปา/ ชมรมสมุนไพร-อาหารเสริม / และการแพทย์แผนไทย และยังมีหน่วยงานภาครัฐ และสมาชิกสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ รวมถึงหน่วยงานจากต่างประเทศอีกด้วย
          โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ชาวต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน + 6 ผู้พำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ และสื่อมวลชนระดับนานาชาติด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และผู้สนใจชาวไทย รวมจำนวน 300 คน ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประสานการจัดงาน โทรศัพท์ 053-224140 ถึง 1 หรือ E-Mail: info@c-mice.com