ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

Package ผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลัง

 1. ผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง
  (Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy : PELD) 2 วัน 1 คืน 280,000.-
 2. ผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง (2 ระดับ)
  (Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy : PELD) 2 วัน 1 คืน 350,000.-
 3. ผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง (3 ระดับ)
  (Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy : PELD) 2 วัน 1 คืน 430,000.-

เงื่อนไขราคาเหมาจ่าย ( Package Price )

 1. ค่าห้องพักผู้ป่วยประเภทห้องห้องเดี่ยว Superior Room หรือห้องเดี่ยวธรรมดา Standard Room ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าอาหาร
 2. ค่าห้องผ่าตัด, ค่าอุปกรณ์, ค่าเครื่องมือ และยาระงับความรู้สึก ที่ใช้ในการผ่าตัด
 3. ค่าใช้จ่ายห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด
 4. ค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด และค่าวิสัญญีแพทย์
 5. ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ขณะนอนพักรักษาที่โรงพยาบาล
 6. ค่ายากลับบ้าน

เงื่อนไขราคาเหมาจ่าย ไม่รวมรายการดังต่อไปนี้

 1. ไม่รวมค่าใช้จ่ายในส่วนของการตรวจวินิจฉัย และค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนการผ่าตัด
 2. ไม่รวมค่าตรวจและรักษาโรคประจำตัวรวมทั้งค่าแพทย์ที่ปรึกษาก่อนการผ่าตัด
 3. ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด
 4. ไม่รวมค่าใช้จ่าย กรณีที่ผู้ป่วยมีความประสงค์จะขอนอนพักฟื้นหลังการผ่าตัดเกินกว่าวันที่กำหนดไว้ หรือเปลี่ยนประเภทหัองพัก, ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร หรือค่าเครื่องดื่มตามสั่ง
 5. ไม่สามารถใช้โปรแกรมนี้ ร่วมกับบัตร CMH Member Card หรือโปรแกรมส่วนลดอื่นๆ ของโรงพยาบาล

หมายเหตุ :

 1. ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563
 2. ราคาและเงื่อนไข หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
 3. โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า