ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

Music therapy for Senior สร้างแรงใจ เสริมแรงกาย ประสานความสุข – Chersery Home

Music therapy for Senior โรงพยาบาลผู้สูงอายุ Chersery Home International ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมดนตรีเพื่อผู้สูงวัย “สร้างแรงใจ เสริมแรงกาย ประสานความสุข” ในวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13:30 น. ถึง 15:00 น. ที่ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens by Chersery Home