ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

B.Care New Normal การบริการของโรงพยาบาลวิถีใหม่

B.Care New Normal การบริการของโรงพยาบาลวิถีใหม่ เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากร มี 7 มาตรการดังนี้

  1. มาตรการคัดกรองผู้รับบริการ (Intensive screening measures)
  2. มาตรการคัดกรองบุคลากร (Intensive screening measures for medical personnel & staffs)
  3. มาตรการการแยก สถานที่ตรวจ และหอผู้ป่วยใน (Isolation measures)
  4. มาตรการการเว้นระยะห่าง (Physical distancing measures)
  5. มาตรการการรักษาสุขอนามัย (Personal hygiene measures)
  6. มาตรการการทำความสะอาด การฆ่าเชื้อโรค (Cleaning measures)
  7. มาตรการลดการสัมผัส (Non contact measures)