ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

เกษตรฯ จับมือ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา

          นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเชื่อมโยงตลาด ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ว่า ทางสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เข้าใจโครงการเป็นอย่างดี และอยากมีส่วนช่วยเกษตรกร เพื่อปรับสมดุลการผลิตข้าว ทั้งนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ พิจารณาแนวทางผู้รับซื้อ 3 แนวทาง ได้แก่ 1. การกำหนดราคารับซื้อ 2. คุณภาพผลผลิต และ 3.ขอให้โรงงานอาหารสัตว์กำหนดผู้ซื้อ ในแต่ละจุด ทุกอำเภอ โดยมีสหกรณ์ในพื้นที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงการทำงานในครั้งนี้
          สำหรับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังมีปริมาณความต้องการอีกมาก แต่การประกาศราคารับซื้อจะเป็นไปตามกลไกตลาด และไม่ต่ำกว่า 8 บาท ที่ความชื้น14.5 % ณ หน้าโรงงานอาหารสัตว์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการของกระทรวงพาณิชย์ที่กำหนดให้แสดงราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของผู้ประกอบการที่จะต้องระบุราคารับซื้อตามมาตรฐานความชื้นที่รับซื้อให้ชัดเจนเพื่อให้เกษตรกรมั่นใจมากขึ้น โดยกำหนดความชื้นไม่เกินร้อยละ14.5 ถึง ความชื้นร้อยละ 30 และแสดงอัตราการหักลดน้ำหนักความชื้นไว้หน้าโรงงาน และขอให้ทุกบริษัทที่รับซื้อในจังหวัดเดียวกันกำหนดมาตรฐานการรับซื้อให้เหมือนกัน ในส่วนของคุณภาพผลผลิตขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการกำหนดคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ชัดเจน เช่น เมล็ดเสีย เมล็ดเสียจากเชื้อรา เมล็ดมอดเจาะ เมล็ดแตกและเมล็ดลีบรวมกัน รวมถึงสิ่งเจือปนเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการรับซื้อและต้องแจ้งให้เกษตรกรทราบอย่างชัดเจน หากคุณภาพมาตรฐานไม่เป็นไปตามที่กำหนดผู้ประกอบการจะมีวิธีการดำเนินการหรือ รับซื้อผลผลิตอย่างไร นอกจากนี้ยังได้ย้ำไปถึงการให้สหกรณ์ในพื้นที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง กำหนดจุดรับซื้อแต่ละจุด และจะประกาศ ภายใน 25 ตุลาคมนี้ ต่อไป