ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง

          นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ร่วมการประชุม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปีกรมบัญชีกลาง โดยการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลางระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 ถึง 2579 ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารวงกลม ศูนย์ราชการฯ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561