ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

เปิดแล้ว “OTOP สัญจร” พร้อมพัฒนาผู้ประกอบและยกระดับสินค้าโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การแข่งขันในระดับสากล

          ดร.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) หรือกิจกรรม "OTOP สัญจร" ซึ่งเป็นการบูรณาการการดำเนินงานในเรื่องโอทอปของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนางสุวิมล อินทะแสน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนผู้ประกอบการโอทอปจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำปาง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชนชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา
          ดร.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เป็นภารกิจสำคัญตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบูรณาการและการใช้ประโยชน์ผลงานทาง วทน. ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2564) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นงานสำคัญของรัฐบาลตามแผนการบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจฐานราก และพัฒนา SME สู่ตลาดสากล โดยการจัดกิจกรรม OTOP สัญจร ในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมฯ ครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำปาง โดยมีเป้าหมายในการจัดกิจกรรมทั้งหมด 8 ครั้ง รวม 15 จังหวัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วย วทน. และให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการแก้ปัญหา แก่ผู้ประกอบการโอทอป รวมถึงได้เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการโอทอปที่ขอรับบริการตามแนวทาง "คูปองวิทย์เพื่อโอทอป" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการบูรณาการการดำเนินงานในเรื่องโอทอปของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในเรื่องการนำ วทน. มาพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรในการผลิต รวมไปถึงการต่อยอดในด้านการเงิน ทุนสนับสนุน และการตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการโอทอปสามารถพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด สร้างความแตกต่าง เพิ่มมูลค่า และเข้าสู่การแข่งขันในตลาดระดับต่างๆ ได้ด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
          นางสุวิมล อินทะแสน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวว่า การจัดกิจกรรม OTOP สัญจร ในครั้งนี้ ภายในงานจะประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การบรรยายเพื่อแนะนำโครงการฯ การอภิปรายนำเสนอแนวทางการยกระดับโอทอปด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) จากวิทยากรของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ วิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด และยังมีการจัดบริการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาโอทอป จากเจ้าหน้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และที่ปรึกษาจากสถาบันการศึกษา พร้อมรับสมัครผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะเข้ารับบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย วทน. ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป รวมทั้งมีการแสดงนิทรรศการตัวอย่างการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ และการให้บริการด้านสินเชื่อและการเงินจากธนาคารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม
          ด้าน นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวถึงการจัดกิจกรรม OTOP สัญจรในครั้งนี้ว่า การพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ถือเป็นประเด็นที่ทางจังหวัดให้ความสำคัญมาโดยตลอด ซึ่งการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าโอทอปของผู้ประกอบการในจังหวัดสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตและสร้างรายได้แก่ประชาชนในจังหวัดพะเยาได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โดดเด่นมาเป็นเวลานานของจังหวัดพะเยานั้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวก่ำและข้าวก่ำแปรรูป ผ้าทอ เครื่องแต่งการชนเผ่า และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรต่างๆ เป็นต้น โดยเน้นการพัฒนาสินค้าโอทอปด้วยนวัตกรรม ซึ่งตอบรับการจัดกรรมฯ ในครั้ง ที่เกิดจากความร่วมมือของเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาและลำปาง ตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรที่มาร่วมจัดแสดงผลงานผ่านนิทรรศการสำคัญในกลุ่มผ้าทอ ของใช้ อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงพืชสมุนไพร ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการโอทอปที่จะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีพร้อมใช้ในการพัฒนาสินค้าโอทอปต่อไป