ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กรมประมง จัดงานครบรอบวันสถาปนากรมประมงปีที่ 92 พ.ศ. 2561

          กรมประมงได้กำหนดจัดงานครบรอบวันสถาปนากรมประมงปีที่ 92 พ.ศ. 2561 ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง โดยในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบนโยบาย พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมประมง อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์จำนวน 4,000,000 ตัว ตลอดจนมีการมอบโล่รางวัล ให้แก่ เกษตรกรดีเด่น เกษตรกรแปลงใหญ่ดีเด่น ข้าราชการดีเด่น รางวัลงานวิจัยดีเด่น โครงการดีเด่นต่างๆ การมอบเข็มตรวจการประมง และ ข้าราชการเกษียณ โดยมีรายละเอียดกำหนดการดังนี้

          เวลา กิจกรรม
          09.00 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน
          10.00 น. – 12.00น. ประธานในพิธี (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เดินทางถึงห้องประชุม
          1. กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ เพื่ออนุรักษ์และเพิ่มจำนวนทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 4 แห่งๆละ 1,000,000 ตัว
          - ภาคกลาง บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
          - ภาคเหนือ กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา
          - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองหาร จังหวัดสกลนคร
          - ภาคใต้ แม่น้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
          2. ประธานในพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่ เกษตรกรดีเด่น ข้าราชการดีเด่น เกษตรกรแปลงใหญ่ดีเด่น
          3. ประธานในพิธีมอบนโยบายและกล่าวแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมประมง
          4. ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
          12.00 น. – 13.30น. รับประทานอาหารกลางวัน
          13.30 น. – 14.30 น. อธิบดีกรมประมง มอบโล่รางวัลโครงการดีเด่น งานวิจัยดีเด่น ข้าราชการเกษียณ เจ้าหน้าที่ตรวจการประมง พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน