ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ระยองจัดสัมมนา ซักซ้อมบุคลากร เตรียมรุก ปี 62 รับ EEC

          กพร.ปลื้ม พ่อเมืองระยอง เป็นประธานเปิดสัมมนาเตรียมความพร้อมบุคลากร จัดบรรยายพิเศษ ทิศทางการพัฒนาพื้นที่รองรับ EEC
          นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน เปิดการสัมมนาการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง
          นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวภายหลังจากเป็นประธานเปิดการสัมมนาดังกล่าวว่า การพัฒนากำลังแรงงานไทยในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจำเป็นต้อง พัฒนาทุนมนุษย์และทักษะอาชีพกำลังแรงงาน และการพัฒนาฝีมือแรงงานของไทยให้มีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและภาคบริการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ EEC ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งช่างเทคนิคและปฏิบัติการ นอกจากนี้แรงงานไทยยังต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีอัตโนมัติ รวมถึงต้องเตรียมพร้อมเพิ่มผลิตภาพแรงงานและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วย ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนากำลังแรงงานทั้งในระดับประเทศและในระดับพื้นที่จังหวัด EEC
          นางดรุณี นิธิทวีกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง กล่าวเพิ่มเติมว่า สพร. 17 ระยอง จัดทำโครงการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรของสถานประกอบกิจการในพื้นที่ EEC ได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร ให้ตรงตามเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล และสอดรับกับนโยบายของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 300 คน ประกอบด้วย หัวหน้าหรือผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดระยอง สมาชิกหอการค้าจังหวัดระยอง สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ตัวแทนสถานประกอบกิจการ องค์กรภาคประชาชนและประชาสังคมในจังหวัดระยอง
          เพื่อรองรับการเติบโตของ EEC และมีการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง สถาบันฯ 17 ระยอง เตรียมแผนพัฒนาบุคลากรทั้งในสถานประกอบกิจการ แรงงานใหม่ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ปวช. ปวส.ชั้นปีสุดท้ายและกลุ่มประชาชนทั่วไป ในปี 2562 อีกไม่น้อยกว่า 2,200 คน