ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

นครนนท์ประชุมผู้นำชุมชน รับฟังปัญหา เดินหน้าแก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

          นายสมนึก ธนเดชากุล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
          เทศบาลนครนนทบุรีเป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องที่จะพัฒนาชุมชนและประชาชน ซึ่งคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่นนั้น มีบทบาทสำคัญ และเป็นแรงสนับสนุนในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า โดยเปิดโอกาสให้นำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ในการนี้มีผู้แทนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่มีภารกิจในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ได้มาร่วมกันประชุมปรึกษาหารือในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า อันได้แก่
          สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี
          สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์
          การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี
          การประปานครหลวง สาขานนทบุรี
          ที่ทำการไปรษณีย์ ศูนย์กลางจ่าย (พิเศษ) นนทบุรี
          ส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ 4.1.2 สาขานนทบุรี
          ส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ 4.1.3 สาขางามวงศ์วาน(บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน)
          การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(สายสีม่วง)
          การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(สายสีชมพู)