ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

เลขาธิการ ส.ป.ก.เปิดอบรมและบรรยายพิเศษ การอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

          เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการ ส.ป.ก.เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมี นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นางเยาวนิจ เพ็ชรน้ำเขียว ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย นางสาวจิราทิพย์ โรจน์อุ่นวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 200 ราย เข้าร่วมการอบรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓-๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
          การอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และหลักกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อีกทั้งยังกระตุ้นให้บุคลากรขององค์กร เกิดการแลกเปลี่ยนทักษะความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นอย่างดี