ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ก.เกษตรฯ นำคณะอาเซียนศึกษาดูงาน

          รมช.วิวัฒน์ นำคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ พร้อมด้วยผู้แทนจากจีน เกาหลี ญี่ปุ่น และสหพันธรัฐรัสเซียเยี่ยมชมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี 

          นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังนำคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 สมัยพิเศษ (Special SOM-39th AMAF) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยผู้แทนจากจีน เกาหลี ญี่ปุ่น และสหพันธรัฐรัสเซีย ลงพื้นที่เยี่ยมชมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี ว่า ตามที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 สมัยพิเศษ ได้มีการนำคณะลงพื้นที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง เพื่อเยี่ยมชมการทำไรนาส่วนผสม เกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเรียนรู้วิถีชีวิตการทำเกษตรกรรมของประเทศไทย
          ทั้งนี้ ศูนย์กสิกรรมเกษตรธรรมชาติมาบเอื้อง เป็นหนึ่งในศูนย์การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่มุ่งสู่การปฏิบัติ มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนามนุษย์ อีกทั้งมุ่งขับเคลื่อน "หลักกสิกรรมธรรมชาติ" ผ่านการบ่มเพาะหลักคิดและหลักปฏิบัติผ่าน "ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง" จังหวัดชลบุรี ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของการนำศาสตร์พระราชาด้านการจัดการดิน น้ำ ป่า มาฟื้นฟูระบบนิเวศจนสามารถพลิกฟื้นดินดาน สร้างระบบนิเวศที่สมดุลต่อระบบการผลิตภาคการเกษตร พัฒนาสู่ชุมชนที่ดำเนินวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง