ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          ศาตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง เดินทางลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ จังหวัดภูเก็ต โดยตรวจเยี่ยมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าร่วมมาตรการฯ สอบถามความคืบหน้าของการพัฒนา และเยี่ยมชมบ้านของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง และเดินทางไปรับฟังบรรยายสรุปเนื้อหาการฝึกอบรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากนายอัคระ ธิติถาวร ปราชญ์เกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2559 ปราชญ์ชาวบ้าน ตลอดจนสอบถามความพึงพอใจ และการนำเข้ารู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพจากผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561