ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ที่ห้องทำงานผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. กลุ่มตรวจและประสานราชการ ได้มอบของขวัญแด่ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.เนื่องในโอกาสวันเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2561

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 10.10 น. นางสาวยุวดี แก้วผ่องศรี ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจและประสานราชการ พร้อมด้วยนางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ นางสาวปารดา พันธุ์ผึ้ง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ นางสาวสิริญา โภชน์เจริญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นายปริญญา ชัยวัน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และคณะ ได้เข้าพบและมอบของขวัญ แด่ผู้ตรวจราชการส.ป.ก.(นางเสาวลักษณ์ บูราพรนุสรณ์) เนื่องในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561 (วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561) ทั้งนี้เพื่อขอบพระคุณแด่...ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ที่ได้ให้ความรู้ งานด้านตรวจราชการของส.ป.ก. และมีโอกาสศึกษาเรียนรู้งานต่างๆ ในระดับพื้นที่ที่เป็นประโยชน์ให้กับบุคลากรกลุ่มตรวจและประสานราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นอย่างยิ่ง