ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ณ ห้องทำงานหัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. กลุ่มตรวจและประสานราชการ ได้มอบของขวัญแด่หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.(นายธราดล วัชราวิวัฒน์) เนื่องในโอกาสวันเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2561

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวยุวดี แก้วผ่องศรี ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจและประสานราชการ พร้อมด้วยนางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ นางสาวปารดา พันธุ์ผึ้ง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ นางสาวสิริญา โภชน์เจริญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นายปริญญา ชัยวัน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และคณะ ได้เข้าพบและมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561 (วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561) ทั้งนี้เพื่อขอบพระคุณแด่...ท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.(นายธราดล วัชราวิวัฒน์) ที่ได้ให้ความรู้ สอนสั่งงานในภารกิจอันสำคัญด้านงานตรวจราชการของส.ป.ก. และมีโอกาสศึกษาเรียนรู้งานต่างๆ ในระดับพื้นที่ ศึกษาเก็บรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ทางกายภาพ ความรู้ที่หลากหลายดังกล่าวนี้ สร้างคุณูประโยชน์ให้กับบุคลากรกลุ่มตรวจและประสานราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นอย่างยิ่ง 
          ในตอนท้าย ท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.ได้กล่าวอวยพรและได้ให้แนวคิดในการปฏิบัติงานของการเป็นข้าราชการที่ดี เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อชาติ เพื่อส.ป.ก.และเพื่อเกษตรกรผู้ยากไร้ในเขตปฏิรูปที่ดินโดยแท้จริงและบรรลุเป้าหมาย