ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: มอบรางวัลสหกรณ์ดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง

          นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ประจำปี 2561 และมอบรางวัลแก่สหกรณ์ดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง ประจำปี 2561 ให้กับสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สะเรียง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงอมพาย จำกัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน และมอบรางวัลให้กับสมาชิกสหกรณ์ดีเด่นและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง ประจำปี พ.ศ. 2561 ด้วย ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขา ให้ดีขึ้นโดยวิธีการสหกรณ์ เช่น การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์แก่ประชาชนในพื้นที่โครงการหลวง ให้เกิดการรวมกลุ่ม ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ตามความพร้อมของชุมชน แนะนำการดำเนินกิจกรรมของสหกรณ์ตามความต้องการของสมาชิก โดยได้นำรูปแบบการส่งเสริมสหกรณ์ สนับสนุนให้ชาวไทยภูเขามีการรวมตัวกัน จัดตั้งเป็นองค์กรในรูปสหกรณ์ จำนวน 49 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง มีสมาชิกรวม 9,821 ราย มีทุนดำเนินงานกว่า 75 ล้านบาท