ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: ดูงานศึกษาการนำเทคโนโลยีการเกษตรมาใช้ในสหกรณ์

          นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายณรงค์พล พัฒนาศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้โครงการความร่วมมือการเกษตรระหว่างจีน-ไทย โครงการศึกษาโอกาสในการนำเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงและการเกษตรแม่นยำมาใช้ในบริบทของสหกรณ์ กำหนดการระหว่างวันที่ 12-18 สิงหาคม 2561 โดยในวันดังกล่าว ได้เข้าประชุมกับหน่วยงาน Chinese Academy of Agricultural Mechanization Science ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับอุปกรณ์และวิศวกรรมการเกษตรสมัยใหม่ อุปกรณ์และระบบปศุสัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร อุปกรณ์พิเศษและพลังงานทดแทน หลังจากนั้นได้ศึกษาดูงาน ณ Xiaotangshan Precision Agricultural Demonstration Park (อุทยานสาธิตวิทยาศาสตร์การเกษตร)