ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กระทรวงเกษตรฯ เชิญชวนปลูกต้นไม้วันแม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

          กระทรวงเกษตรฯ เชิญชวนปลูกต้นไม้วันแม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ช่วยฟื้นฟูป่าให้อุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน
          นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย จังหวัดกาฬสินธุ์ ว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการฟื้นฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากไม้ที่ปลูกได้ สร้างระบบนิเวศน์เกิดความสมดุลธรรมชาติและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ๗ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร และกาฬสินธุ์ จึงจัดให้มีกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จำนวน 4,000 ต้น เพื่อสร้างป่า สร้างชีวิต สร้างระบบนิเวศน์ บนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชน และชุมชน ณ พื้นที่โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์
          "กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันนี้ เป็นการปลูกโดยยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจัดรูปแบบการปลูกให้เกิดคุณค่า บูรณาการในพื้นที่ให้มีสภาพใกล้เคียงกับป่า สร้างมูลค่าต้นไม้ที่ปลูก ทำให้เป็นทรัพย์และแก้ปัญหาความยากจนในอนาคต โดยการจัดแบ่งพื้นที่ปลูกตามแนวพื้นที่โครงการแก้มลิงหนองเลิงเปือย จัดองค์ประกอบพันธุ์ไม้ตามความเหมาะสม และแบ่งเป็นโซนตามลักษณะของพันธุ์ไม้ อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณและขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้ให้เจริญเติบโตงอกงามยิ่งขึ้นต่อไป" นายกฤษฎา กล่าว
          ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงเน้นเรื่องชลประทาน การเกษตร และการพัฒนาชนบท โดยโปรดเกล้าฯ จัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎรได้มีน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เพราะทรงตระหนักดีว่า "น้ำคือต้นกำเนิดของชีวิต" สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ก็ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เกื้อหนุนกัน โดยทรงเน้นเรื่องป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้ลูกหลานไทย 
          "หนองเลิงเปือย" เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติสำคัญที่หล่อเลี้ยงผลผลิตทางการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของราษฎรในเขตอำเภอกมลาไสย และอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่จำนวน 887 ไร่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงรับโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2544