ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: ส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ปลูกข้าวโพดหลังทำนา

          นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยหลังนา(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามนโยบายของนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรหลังการทำนา จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ซึ่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นทางเลือกหนึ่งที่มีความเหมาะสม ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์มีพื้นที่เป้าหมายปรับเปลี่ยนข้าวโพดหลังนา ใน 4 อำเภอ 18 สหกรณ์ พื้นที่รวม 13,280 ไร่ โดยจะให้สหกรณ์เป็นต้วกลางในการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่ส่งเสริมการผลิต การดูแลพื้นที่เพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การรวบรวมผลผลิต ตลอดจนจัดหาตลาดมารองรับ ซึ่งปีฤดูกาลผลิต 2560/61 จะเป็นปีแรกที่เริ่มดำเนินการ เน้นพื้นที่เขตชลประทาน