ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

สนพ.เพชรบูรณ์ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิตแก่ผู้มีรายได้น้อย

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต สาขาการทำขนมไทย และสาขาศิลปะประดิษฐ์ ในพื้นที่ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 4 รุ่น รวม 83 ราย ระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
          ผลการฝึกอบรมครั้งนี้ นอกจากได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวของผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้ว เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ยังได้ให้แนวทางในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการนำความรู้ไปใช้ต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และช่องทางในการจำหน่ายอีกด้วย