ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ก.แรงงาน จัดโรดโชว์ ขอกำลังใจ เชียร์เยาวชนไทยแข่งขันฝีมืออาเซียน

          นางถวิล เพิ่มเพียรสิน รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์งานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก เพื่อให้กำลังใจเยาวชนที่เข้าร่วมงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12
          นางถวิล เพิ่มเพียรสิน รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากการเป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าวว่า ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีการปรับตัว เพื่อให้เข้าถึงผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับเช่นกัน โดยได้ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศ ทำให้แรงงานที่มีทักษะฝีมือได้ก้าวมามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนครั้งนี้ จึงต้องมีการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โดยเฉพาะในระดับเยาวชนป้อนสู่อุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมรอง และสืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ในปี พ.ศ. 2561
          นางถวิล กล่าวต่อไปว่า การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน นอกจากเป็นเวทีสำคัญในการพิสูจน์ให้ทั่วโลกได้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนและแรงงานแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความตื่นตัวที่จะพัฒนาทักษะฝีมือให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น และประเทศสมาชิกอาเซียนจำเป็นที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันในการพัฒนาทักษะความสามารถของเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นกำลังแรงงานทันต่อความเปลี่ยนแปลง และเป็นอนาคตของภูมิภาค กพร. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อเป็นกลไกที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับ ในการเป็นศูนย์กลางการประชุม และการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม กพร. จึงได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์งานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาสายอาชีพ งานช่างฝีมือต่างๆ เพื่อเป็นสร้างการรับรู้การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ การประชาสัมพันธ์งานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ต้องการพัฒนา ทักษะ ฝีมือ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนด้านการยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน ของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
          "การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นให้เยาวชน เกิดความตื่นตัวและสนใจที่จะพัฒนาทักษะฝีมือของตนให้ทันต่อเทคโนโลยี และทัดเทียมมาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนเหล่านั้นได้ก้าวเข้าสู่การเป็นช่างฝีมือในตลาดแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และบริการของประเทศในอนาคต โดยการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 จะแข่งขันระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2561 – 2 กันยายน 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีผู้ร่วมแข่งขันเป็นเยาวชนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 337 คน ใน 6 กลุ่มสาขาอาชีพ จำนวน 26 สาขา อย่างไรก็ตาม ขอกำลังใจจากพี่น้องคนไทยทุกท่าน ร่วมส่งแรงใจช่วยลุ้น และเชียร์เยาวชนไทย ให้คว้าชัยชนะมาเพื่อแป็นเกียรติแก่ประเทศไทย" รองอธิบดี กพร. กล่าว