ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: เกษตรอำเภอเขาย้อย จัดอบรมเกษตรกรกิจกรรมสร้างรายได้เกษตรกรรายย่อย

          นางสาวสุจิรา กิจเจริญ เกษตรอำเภอเขาย้อย พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สนง กษอ.เขาย้อย จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกร โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพการเกษตร กิจกรรมเสริมสร้างรายได้เกษตรกรรายย่อย แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 1ชุมชนที 4 ตำบลทับคาง ชุมชนที่ 6 ตำบลห้วยท่าช้าง และชุมชนที่ 12 หมู่ 1-3,7 ตำบลหนองชุมพลเหนือ ระหว่างวันที่ 13 - 15 มิ.ย. 61 ซึ่งมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 156 ราย ผลของการฝึกอบรมเกษตรกรได้เรียนรู้ ฝึกวิธีคิดการพัฒนาตนเองและสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรมีศักยภาพในการรวมกลุ่มและบริหารจัดการกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ