ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมคณะ รองนายกฯ ประจินฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการใช้ประโยชน์ “เน็ตประชารัฐ” จ.อุทัยธานี

          ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมคณะ รองนายกฯ ประจินฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการใช้ประโยชน์ "เน็ตประชารัฐ" จ.อุทัยธานี
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมคณะ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดติดตั้ง "เน็ตประชารัฐ" หมู่ที่ 7 บ้านเขาพระแวง ตำบลเนินแจง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยกระทรวงดิจิทัลฯ ได้ให้ความสำคัญเรื่องของการใช้ประโยชน์จากโครงการ "เน็ตประชารัฐ" ซึ่งทำให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงบริการของภาครัฐ การบริการสาธารณสุข และส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยเฉพาะภาคการเกษตรซึ่งถือเป็นภาคการผลิตที่สำคัญของไทย จะสามารถพัฒนาไปสู่การเกษตรแบบทันสมัย ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งกระทรวงฯ ได้เร่งสร้างความรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล โดยได้จัดทำคู่มือพร้อมกับการฝึกอบรมครูจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ให้เป็นวิทยากรแกนนำกว่า 1,000 คน ซึ่งปัจจุบันได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มผู้นำชุมชนไปแล้ว จำนวน 100,000 คน นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังได้สนับสนุนองค์ความรู้ให้กับครู กศน. เพื่อร่วมเป็นทีมงานระดับตำบล จัดทำคู่มือสำหรับใช้ในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ประชาชนตามแผนโครงการฯ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มเติมในเชิงลึกให้แก่ผู้ที่สนใจ และกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐที่มีความพร้อมด้วย ทั้งนี้ จังหวัดอุทัยธานี มีหมู่บ้าน เน็ตประชารัฐ 237 หมู่บ้าน และกระทรวงดิจิทัลฯ ได้ดำเนินการอบรมสร้างความรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐให้กับประชาชนทั้ง 237 หมู่บ้าน ไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 948 คน (หมู่บ้านละ 4 คน) สำหรับพื้นที่ ต.เนินแจง อ.เมือง จ.อุทัยธานี มีหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ 2 หมู่บ้าน โดยชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเมื่อโครงการ "เน็ตประชารัฐ" เข้าสู่ชุมชนแล้ว ประชาชนต่างให้ความสนใจที่จะใช้ประโยชน์สร้างรายได้ในการขายสินค้าออนไลน์เป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561