ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี จัดหลักสูตรฝึกอาชีพเสริม ให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เสริมสร้างการมีอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่เพิ่มขึ้น

          ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี นายพงษ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำขนมไทย เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
          นายเชาวฤทธิ์ รัตนรังษี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี กล่าวว่า หลักสูตฝึกอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ได้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต เป็นการฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดสรรเป้าหมายให้ สพร.23 ปัตตานี ดำเนินการ จำนวน 3,317 คน โดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมการฝึกอาชีพเสริม เพื่อการมีงานทำ หรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 3,200 คน และกิจกรรมการส่งเสริมการฝึกอาชีพ หลักสูตรฝึกอาชีพเร่งด่วนช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) จำนวน 117 คน
          สำหรับการจัดอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำขนมไทยในครั้งนี้ จัดขึ้นพร้อมกันทุกอำเภอในจังหวัดปัตตานี เพื่อให้ความรู้ และฝึกทักษะอาชีพในการทำขนมไทย ให้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อคน ต่อปี ที่ได้ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้รับการช่วยเหลือ และเข้าถึงมาตรการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นการแก้ไขความยากจนระยะที่ 2 ต่อจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ มุ่งหวังว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะมีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จะนำไปใช้ในการทำงาน หรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น และก้าวพ้นขีดความยากจนได้