ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สนน.จัดอบรมการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบและการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน

          นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเกี่ยวกับการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบและการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบและสร้างจิตสำนึกให้มีทัศนคติยึดมั่นในการปฏิบัติงานราชการอย่างสุจริตไม่หวังผลตอบประโยชน์ตอบแทน โดยมี ดร.ภาส ภาสสัทธา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร, ที่ปรึกษากรรมการ ป.ป.ช. วิทยากรผู้บรรยายความรู้ให้กับคณะผู้บริหาร และข้าราชการของสำนักการระบายน้ำ จำนวน 81 คน ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ เขตดินแดง
          การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบและการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวเนื่องจากการจัดหาพัสดุภาครัฐ กับเพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของกรุงเทพมหานคร( พ.ศ.2561-2564) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โครงการที่ 36 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนั้น สำนักการระบายน้ำจึงได้จัดโครงการอบรมดังกล่าวขึ้นมาเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรได้นำความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป โดยการอบรมแบบไปกลับช่วงเวลา 09.00 น.-12.00 น.