ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ป.ป.ช. จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อยกร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแผนปฏิบัติการร่วม ภาคอุตสาหกรรมบันเทิง เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

          สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการโครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะสร้างสรรค์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมบันเทิงในแนวทางประชารัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมบันเทิงร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ด้วยการออกแบบและบรรจุเนื้อหาที่สร้างให้สังคมไม่ทนต่อการทุจริตในผลงานสร้างสรรค์ของตน เพื่อให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในทุกภาคส่วนผ่านการสื่อสารสาธารณะสร้างสรรค์ โดยกำหนดประชุมปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการยกร่างบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือและแผนปฏิบัติการร่วม สำนักงาน ป.ป.ช. และภาคอุตสาหกรรมบันเทิง เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทน ต่อการทุจริต ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
          ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวรายงาน และหลังจากนั้น พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ เรื่อง "การจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะสร้างสรรค์ ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมบันเทิงในแนวทางประชารัฐ" ต่อด้วยการอภิปราย เรื่อง "การสร้างการรับรู้ ของประชาชนผ่านสื่ออุตสาหกรรมบันเทิง" โดย นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. คุณจิตรลดา ดิษยนันทน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท กันตนา มูฟวี่ ทาวน์ (2002) จำกัด นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
          การจัดการประชุมปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการยกร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแผนปฏิบัติการร่วมสำนักงาน ป.ป.ช. และภาคอุตสาหกรรมบันเทิงเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการดำเนินการตามโครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะสร้างสรรค์ ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมบันเทิงในแนวทางประชารัฐ ที่จะร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ตามแนวทางยุทธศาสตร์ระหว่างภาคอุตสาหกรรมบันเทิงกับหน่วยงานของรัฐ โดยใช้ความถนัดและจุดเด่น ของแต่ละองค์กรร่วมกัน เพื่อเสริมพลังให้การสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของภาครัฐมีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับเงินงบประมาณและเกิดผลลัพธ์สูงสุดต่อประเทศแล้ว ยังเป็นการร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ต้องการพัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตอย่างยั่งยืนด้วย