ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ก.แรงงาน เดินหน้าพัฒนาคน ดัน MARA รับนวัตกรรมหุ่นยนต์

          กพร. กระทรวงแรงงาน ร่วมรัฐและเอกชน ดัน MARA พัฒนากำลังคน รับนวัตกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เอกชนเชื่อต่อยอดเป็นสถาบัน AI
          นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าจากการประชุมคณะทำงานสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Manufacturing Automation and Robotics Academy: MARA) ครั้งที่ 1/2561 บทสรุปว่าสถาบัน MARA เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) การพัฒนาดังกล่าวจะบรรลุเป้าหมายได้ต้องมีการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ แขนกล และระบบอัตโนมัติเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม การใช้แนวทางประชารัฐระหว่างกพร. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในการจัดตั้งสถาบัน MARA จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะฝีมือสูงขึ้น สามารถใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์สร้างสรรค์นวัตกรรมได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานด้วย จากข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีอัตโตมัติและหุ่นยนต์ สถาบันไทย-เยอรมัน คาดการณ์ว่ามีความต้องการพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโลยีอัตโตมัติและหุ่นยนต์ จำนวน 5,223,390 คน แบ่งเป็นสายการผลิต 4,002,110 คน และสายการสนับสนุน 1,221,280 คน
          นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่าในที่ประชุมยังได้เสนออีกว่าสถาบัน MARA ในหน่วยงานสังกัดกพร. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี (สพร. 3 ชลบุรี) ในการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงกับอีก 2 จังหวัด คือ ระยอง ฉะเชิงเทรา รวมถึงสมุทรปราการ โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมการบริหารจัดการ จะเริ่มตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติตามขั้นตอน การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข ยึดตัวแบบจากสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) หนึ่งในศูนย์ Training Excellent Center ของกพร. โดยมีการกำหนดเป้าหมายในการยกระดับคนทำงานให้เป็นช่างฝีมือชั้นสูง สร้าง Trainer และครูฝึกต้นแบบด้านระบบอัตโตมัติที่ทันสมัย รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ EEC ระดับภูมิภาค และพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก เพิ่มผลิตภาพแรงงาน/ลดต้นทุนสถานประกอบกิจการที่เปลี่ยนมาใช้เครื่องจักรกลระบบอัตโตมัติและหุ่นยนต์ในการผลิตทดแทนกำลังคน สนับสนุนการพัฒนากำลังคนรองรับด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่และอุตสาหกรรม 4.0 เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและภาคเอกชน
          นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวในที่ประชุมว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพิ่มมากขึ้น ฉะนั้นเป้าหมายของสถาบัน MARA ที่ตั้งไว้มีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากเป็นการทำงานเพื่อประเทศ จะกลายเป็นสถาบันปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ที่มีการพัฒนาคนที่ชัดเจน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุด