ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

จังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมวันสตรีสากล

          วันที่ 8 มีนาคม 2561 จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมวันสตรีสากล ณ ห้องประชุมสวัสดีฮอลล์ เพื่อให้สตรีมีความตระหนักรวมถึงภาคภูมิใจในบทบาทและความสำคัญของตนเอง ในการเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งปัจจุบันสตรีถือว่ามีบทบาทในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา และเป็นผู้นำในสังคมมากยิ่งขึ้น
          เวลา 10.30 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานพิธีเปิดงานวันสตรีสากล รับฟังการกล่าวรายงานจาก นางอรพิน ไกรรณภูมิ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ ถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน นำกล่าวปณิธานทำความดีถวายพ่อ
          กิจกรรมวันสตรีสากล ประกอบด้วย
          1. การบรรยายพิเศษเรื่อง บทบาทสตรีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์
          2. การประกาศเกียรติคุณผู้นำสตรีผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และสตรีครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างระดับอำเภอ จำนวน 23 อำเภอ
          3 การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP บุรีรัมย์
          4. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตครบรอบ 44 ปี
          5. การแสดงบนเวทีของคณะกรรมการพัฒนาสตรี และจับรางวัลลุ้นโชคผู้มาร่วมงาน
          ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ FR ณัฐชัย สุดตาชาติ