ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: อธิบดีกรมสรรพากรปาฐกถาพิเศษ “นโยบายการจัดทำบัญชีชุดเดียวและสิทธิประโยชน์ทางภาษี”

          นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ปาฐกถาพิเศษ "นโยบายการจัดทำบัญชีชุดเดียวและสิทธิประโยชน์ทางภาษี" เพื่อให้สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งได้แก่ สมาคมสำนักงานบัญชีและกฎหมาย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ และสมาคมสำนักงานบัญชีไทย ได้เข้าใจนำมาปฎิบัติให้ถูกต้อง โดยมีนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับนโยบายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561