ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กพร. เสริมทัพการก้าวสู่อุตสาหกรรมไทย 4.0 ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และโลหกรรม

          กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม มุ่งผลักดันให้ผู้ประกอบการไทย ก้าวสู่อุตสาหกรรมไทย 4.0 ด้วยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และโลหกรรม รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตของประเทศ พร้อมเชิญเข้าร่วมสัมมนา Innovation for materials value added ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้
          นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดเผยว่า จากการที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานจัดหาและบริหารจัดการวัตถุดิบ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านวัตถุดิบให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งวัตถุดิบจากแหล่งธรรมชาติ (Natural Raw Materials) วัตถุดิบทดแทน (Secondary Raw Materials) ที่ได้จากการรีไซเคิลขยะหรือของเสีย และวัตถุดิบ ขั้นสูง (Advanced Raw Materials) ที่เป็นแร่ โลหะ และสารประกอบโลหะชั้นคุณภาพสูง ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และโลหกรรม อุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง พร้อมถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้มีศักยภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ซึ่งการให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำจึงจะเป็นผลให้ภาคอุตสาหกรรมทั้งระบบมีความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกและมีความยั่งยืน สอดรับตามนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมไทย 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล ที่เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม
          กพร. จึงพร้อมผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยก้าวสู่อุตสาหกรรมไทย 4.0 ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัตถุดิบ โดยกำหนดหลักการดำเนินงาน ดังนี้
          1. ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ หาแหล่งวัตถุดิบทดแทนในอนาคต อีกทั้งยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความสามารถในการวิจัยให้มากขึ้น
          2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการให้บริการแก่ผู้ประกอบการบน Digital Platform และให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแก่ผู้ประกอบการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
          3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มโครงการเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลให้งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทำได้เร็วขึ้นและสามารถช่วยประหยัดเงินงบประมาณของภาครัฐได้
          4. แก้ไขระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับอื่น ๆ รวมถึงกฎหมาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะเกิดผลดีต่อการลงทุนของภาคเอชนและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
          ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดรูปธรรม กพร. โดยกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง จึงกำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง "Innovation for materials value added" เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ผลิตอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานที่มีการผลิตรองรับอุตสาหกรรม S-curve รับทราบนโยบายและบทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมนวัตกรรม และทิศทางความต้องการใช้นวัตกรรมวัสดุของอุตสาหกรรมในอนาคต เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีขององค์กร และก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมต่อไป โดยการสัมมนาดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าว เปิดงานและปาฐกถาพิเศษ "มิติใหม่การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต" ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 15.45 น. ณ ห้องวาสนา 6 – 8 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร
          ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โทร. 0 2202 3904 หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/E8Epbi