ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กสอ. จัดพิธีเปิดโครงการ DIP SME Academy และระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

          กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญสื่อมวลชน ร่วมทำข่าว "พิธีเปิดโครงการ DIP SME Academy และระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์" ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00. น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

          กำหนดการ
          13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียน
          13.30 - 13.45 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ
          13.45 - 13.50 น. ชมวิดีทัศน์รายละเอียดโครงการ DIP SME Academy และระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
          13.50 - 14.35 น. พิธีเปิดโครงการ DIP SME Academy และระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
          กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
          กล่าวเปิดงาน โดย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
          14.35 – 14.45 น. ผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกันบนเวที
          14.45 – 15.40 น. การเสวนา เรื่อง เศรษฐกิจดิจิทัลกับการขับเคลื่อนประเทศสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่"
          โดย 1.ดร.ธนภูมิ ดำรักษ์ Co-Founder บริษัท เซ็ท โรบอท จำกัด 
          2.ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท จีเอ็มโอ-แซด คอมเน็ตดีไซน์ โฮลดิ้ง จำกัด
          3. ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของประธานรัฐสภา
          15.40 – 16.00 น. ตอบข้อซักถาม และพิธีกรกล่าวสรุปงาน