ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

จังหวัดเพชรบุรีเร่งปราบผีเสื้อหนอนหัวดำศัตรูมะพร้าวด้วยวิธีแบบผสมผสาน (IPM)

          นายวันชัย คนงาม เกษตรจังหวัดเพชรบุรีส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีกำจัดผีเสื้อหนอนหัวดำมะพร้าวด้วยวิธีแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management หรือ IPM) โดยใช้กลไกลของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่บริหารงานโดยเกษตรกรเอง โดยส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วิธีกล โดยการตัดทางใบเพื่อเผาทำลายเพื่อตัดวงจรของแมลงศัตรูพืช (ผีเสื้อหนอหัวดำมะพร้าว) ร่วมกับการควบคุมด้วยชีววิธี โดยใช้เชื้อบีที แมลงตัวห้ำ แมลงตัวเบียน เช่น แตนเบียนบราคอน แตนเบียนตริโครแกรมม่า แมลงหางหนีบ เป็นต้น ทั้งนี้ พื้นที่ที่มีผีเสื้อหนอนหัวดำซึ่งลงทำลายมะพร้าว หรือพืชตระกูลปาล์มชนิดอื่นๆ ที่มีต้นสูงกว่า 12 เมตรและไม่ได้เก็บผลผลิตก็จะส่งเสริมให้เกษตรกรใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้น ซึ่งจะทำให้ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม ไม่ก่อมลพิษหรือสารพิษตกค้างในระบบนิเวศอื่นๆ โดยใช้สารฆ่าแมลง ใน 3 ชนิดคือ อะบาเมคติน (abamectin) อิมาเม็กตินเบนโซเอต (emamectin benzoate) มิลบีเมคติน (milbemectin) ทั้งนี้ในประเทศไทยมีการขึ้นทะเบียนและนำเข้ามาจำหน่ายแล้ว 2 ชนิดแรก โดยใช้กำจัดแมลงได้หลากหลาย เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่น หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนกระทู้ผัก และหนอนกระทู้หอม พิษของสารมีผลกระทบค่อนข้างน้อยต่อผึ้ง ตัวห้ำ และตัวเบียน ซึ่งเป็นศัตรูธรรมชาติและแมลงมีประโยชน์ สำหรับเกษตรกรที่มีความสนใจต้องการทราบรายละเอียดและวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน หรือติดต่อสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3248 8057