ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับ ATCI เปิด ICT Youth Camp หนุนเยาวชนเข้าถึง เข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21

          กระทรวงดิจิทัลฯ จับมือ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) เปิดกิจกรรม ICT Youth Camp ภายหลังได้ทีมที่มีผลงานผ่านเกณฑ์ร่วม 100 ทีม จากการแข่งขันในโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2017 ปีที่ 4 หวังบ่มเพาะทักษะด้านดิจิทัล เตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กและเยาวชนลดช่องว่างจากความเหลื่อมล้ำทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
          นางอาทิตยา สุธาธรรม รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลฯ ในฐานะองค์กรหลักด้านการพัฒนา และดูแลการมี การใช้ การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ผลักดันหลายกลุ่มยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นแกนหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21 โดยหนึ่งในนั้น คือ ภาคการศึกษาระดับพื้นฐาน (Education) จึงได้ร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทำโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge 2017" ซึ่งจัดขึ้น เป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิดหลัก "Digital Literacy for 21st Century Education" เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการเตรียมความพร้อมของเด็กไทยในการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างรู้ใช้ รู้เข้าใจ รู้สร้างสรรค์
          กิจกรรม ICT Youth Camp ได้คัดเลือกทีมที่มีผลงานผ่านเกณฑ์ประมาณ 100 ทีม เข้าร่วมกิจกรรมฯ ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จากการแข่งขัน 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-6 "Digital Storytelling" (การแข่งขันการเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัล) โดยโปรแกรม PowerPoint เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์ หรือ องค์กร แห่งอนาคต โดยใช้จินตนาการจากข้อมูลที่ได้รับ 2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 "Short Film" (หนังสั้นผ่านเลนส์) การแข่งขันสร้างสรรค์จินตนาการผ่านบทภาพยนตร์ ภาพ และเสียง ถึงแบรนด์หรือองค์กรว่านี่คือ My Corporation : My Brand และ 3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 "Mobile Application" การแข่งขันสร้างแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน สำหรับองค์กร หรือ แบรนด์ ในการสื่อสาร และสามารถนำไปพัฒนาต่อ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อไป โดยการเข้าร่วมกิจกรรม ICT Youth Camp จะมีการบ่มเพาะทักษะในแต่ละด้านเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 และเดินหน้าสู่การใช้ทักษะนั้นในการลดช่องว่าง ลดความเหลื่อมล้ำทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการเพิ่มทักษะในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ เท่าทัน และเข้าถึงองค์ความรู้ในโลกยุคดิจิทัล
          สำหรับโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2017 มี 3 เป้าหมายหลัก ได้แก่ 1) เป้าหมายด้านสารสนเทศ (Information) มุ่งให้เยาวชนมีทักษะในการเข้าถึง และรู้แหล่งสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว มีทักษะในการประเมินความน่าเชื่อถือของสารสนเทศ และสามารถใช้สื่อสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์ 2) เป้าหมายด้านสื่อ (Media) มุ่งให้เยาวชนมีทักษะในการเข้าถึง วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสารในรูปแบบของสื่อต่างๆ อาทิ มัลติมีเดีย กราฟิก แอนนิเมชั่น และเว็บไซต์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 3) เป้าหมายด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มุ่งให้เยาวชนมีทักษะการใช้เครื่องมือของเทคโนโลยีสื่อสาร โดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ เพื่อเข้าถึงฐานความรู้ในสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม
          "ค่ายเยาวชนโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2017 เป็นเวทีสำคัญในการเตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชนไทย ในการก้าวเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 อย่างเท่าทัน ทั่วถึง และเท่าเทียม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เกิดการสังเคราะห์ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกัน ระหว่าง นักเรียน ครู โรงเรียน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและสังคมต่อไป" นางอาทิตยาฯ กล่าว