ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

          นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ เดินทางตรวจราชการ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมกันนี้ ได้ประชุมหารือข้อราชการกับนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และร่วมประชุมรับฟังผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค จากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง และภาคเอกชน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ และวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงการคลัง โดยเน้นติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การติดตั้งเครื่องEDC ภายในจังหวัด การใช้บัตร EMV ภายในจังหวัดเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ในการนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านพักเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ พร้อมตรวจเยี่ยมร้านค้าที่มีการติดตั้งเครื่อง EDC/QR code ตลาดไร้เงินสด เพื่อสอบถามถึงการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และจำนวนผู้มาใช้บริการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และทดลองซื้อสินค้าโดยชำระผ่าน QR Code ณ จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561