ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

EU ชื่นชม ก.แรงงาน พัฒนางานคุ้มครองแรงงานต่อเนื่อง

          ผู้แทนอียูประจำประเทศไทย นำคณะเข้าพบ ปลัดแรงงาน พร้อมชื่นชมความพยายามและความร่วมมือของไทยในการคุ้มครองแรงงานทุกภาคส่วน
          นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า Mrs. Luisa Ragher อุปฑูตและรองหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย นำคณะเข้าหารือกับผู้บริหารกระทรวงแรงงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากการเจรจาหารือกรอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ณ กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดยได้แสดงความชื่นชมประเทศไทยที่พัฒนาความร่วมมือและมีความพยายามมาอย่างต่อเนื่องที่จะคุ้มครองแรงงานในอุตสาหกรรมประมงและขยายผลไปยังแรงงานทุกภาคส่วน ซึ่งทางกระทรวงแรงงาน ได้ชี้แจงว่า รัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงในการให้การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวอย่างเท่าเทียมกับแรงงานไทย รวมถึงการคุ้มครอง ตามกฎหมายไทยและกฎหมายสากล อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ไทยยังคงต้องการคำแนะนำและความร่วมมือจาก EU คือ องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จะนำมาพัฒนางานตรวจแรงงานให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
          ด้าน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้ร่วมมือกับ ILO ในโครงการต่อต้านรูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลหรือสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง (Ship to Shore Right) โดยได้รับการสนับสนุนจาก EU จนโครงการประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ในปีงบประมาณ 2560 กสร.ได้ร่วมมือกับ ILO จัดอบรมพนักงานตรวจแรงงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพการตรวจแรงงาน โดยได้จัดไปแล้ว 3 รุ่น รวม 90 คน นอกจากนี้ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่สื่อสารภาษา หรือ ล่าม ให้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย และกฎระเบียบในการตรวจแรงงาน และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพ ให้มากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ 2561