ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กปภ. ร่วมมือกับเทศบาลเมืองหัวหิน ลงนาม MOU แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาใน อ.เมืองหัวหิน

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อร่วมมือในการดำเนินการขยายเขตให้บริการน้ำประปากับประชาชนในบริเวณที่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ เทศบาลเมืองหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่าการให้ประชาชนได้เข้าถึงน้ำประปาที่ใสสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภคเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล กปภ. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้บริการประชาชนจึงตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดย กปภ. และเทศบาลเมืองหัวหินลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมมือกันดำเนินงานขยายเขตพื้นที่ให้บริการน้ำประปากับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำประปา ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหัวหิน พื้นที่เขาเต่า เขาตะเกียบ สมอโพรง บ่อฝ้าย และตามแนวท่อเมนส่งน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคในเส้นทางถนนหัวนา ทับใต้-เขาเต่า ถนนหัวหิน หนองพลับ สำนักงานวังไกลกังวล รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ ด้านบริการจัดการน้ำประปา โดยจัดพิธีลงนามอย่างเป็นทางการ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ เทศบาลเมืองหัวหิน อ.หัวหินจ.ประจวบคีรีขันธ์
          นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยเพราะมีทั้งนักท่องเที่ยวคนไทยและชาวต่างชาตินิยมเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก กปภ. จึงมีความยินดีให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีน้ำประปาพร้อมใช้ในการอุปโภคบริโภคให้บริการนักท่องเที่ยวในทุกๆ พื้นที่