ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

พม.จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2559 ในแนวคิด “คนพิการใต้ร่มพระบารมี: สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

          กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2559 สำหรับปีนี้ องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดหัวข้อหลัก คือ "การบรรลุ ๑๗ เป้าประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งสู่อนาคตที่ต้องการ" (Achieving ๑๗ Goals for the Future We want) สำหรับประเทศไทย คณะกรรมการจัดงานฯ ได้กำหนดหัวข้อ คือ คนพิการใต้ร่มพระบารมี:สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมในงานประกอบด้วย การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านคนพิการ รางวัลคนพิการต้นแบบ รวมจำนวน 193 รางวัล การอ่านสาส์นวันคนพิการสากล การแสดงความสามารถของคนพิการ และการแสดงนิทรรศการ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องรอยัลจูบีลี่ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี